สายด่วน : 02 315 9133

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้าใช้เว็บไซต์จะได้รับความสะดวกและปลอดภัยขณะใช้บริการเว็บไซต์นี้ www.gowell.co.th
มีนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และการเก็บรักษาข้อมูลของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้เข้าใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ www.gowell.co.th มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ ของท่านไว้ ในระหว่าง ขั้นตอนการลงทะเบียน อาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้การบริการแก่ท่านได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น การให้ข้อมูลถือเป็นความสมัครใจของผู้เข้าใช้เว็บไซต์

ข้อ 2 : คุกกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) ในที่นี้หมายถึงข้อมูลของท่านส่วนเล็กๆ ที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้เรา ทราบว่าท่านได้เคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรือเป็นสมาชิกของเราหรือไม่

ข้อ 3 : การบริหารข้อมูล
โดยทั่วไปแล้วข้อมูลใดๆ ที่ได้จากการใช้บริการของผู้เข้าใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ จะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดย www.gowell.co.th แต่เพียงผู้เดียว และไม่มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ แต่จะมีบางกรณี ที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่าน ให้แก่ผู้ขายสินค้า/บริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการแก่ท่าน (เช่น แจ้งให้ผู้ขายฯ ทราบที่อยู่ของท่านเพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ แจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อยืนยันการชำระเงิน, การส่งสินค้า และการได้รับสินค้าจากผู้ขาย) นอกจากนี้ ยังอาจมีกรณีอื่นๆ ที่ทำให้ทางร้านจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กล่าวคือ
(1) ต้องเปิดเผยตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล
(2) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการซื้อสินค้า/บริการ ผ่านเว็บไซต์
(3) เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของสมาชิกผู้ใช้บริการ

ข้อ 4 : การใช้ข้อมูล
ในบางครั้งเว็บไซต์อาจส่งอีเมล์ถึงท่านในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา (เช่น การแนะนำสินค้า หรือบริการใหม่ๆ) และหากท่านระบุไว้ในแบบฟอร์ม การจดทะเบียนสมาชิก ว่าท่านต้องการรับจดหมายข่าวหรือบริการชนิดหรือประเภทใดเป็นพิเศษ เราก็อาจจะสามารถจัดส่งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ไปให้ตามความต้องการของท่าน โดยอาศัยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์ม การจดทะเบียนสมาชิก

ข้อ 5 : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
หากท่าน มีความประสงค์ ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ก็สามารถกระทำได้ด้วยตัวของท่านเอง ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ แต่ถ้าหากท่านต้องการลบ (delete) บัญชีสมาชิกของท่านออกไป ก็จะส่งผลให้ ท่านไม่สามารถใช้บริการของทางร้าน ในส่วนที่สงวนใว้ สำหรับสมาชิกเท่านั้น ได้อีกต่อไป และโปรดติดต่อไปที่ info@gowell.co.th เพื่อแจ้งการลบบัญชีสมาชิก

ข้อ 6 : ระบบระวังและป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
เว็บไซต์มีระบบ และมาตรการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากการสูญหายจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล จากบุคคลภายนอก โดยจะมีเพียงพนักงาน หรือลูกจ้างของ www.gowell.co.th ที่ดูแลรับผิดชอบ ในเรื่องนี้โดยตรงเท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถรับรองได้ว่า ระบบและมาตรการดังกล่าว จะทำงานได้ผล อย่างสมบูรณ์ แต่เราจะพยายามอย่างเต็มที่ ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวได้

ข้อ 7 : ข้อยกเว้นความรับผิด (disclaimer)
ขณะเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ผู้เข้าใช้ยอมรับข้อตกลงที่ว่า หากข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหาย จากสาเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่ความผิดพลาดหรือบกพร่องของระบบภายในเว็บไซต์

www.gowell.co.th ขอสงวนสิทธิปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากสาเหตุดังกล่าว บริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซด์ www.gowell.co.th การเข้าใช้บริการเว็บไซด์ ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้